Author Topic: Unil  (Read 937 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Unil
« on: September 17, 2011, 03:28:20 pm »
Oe lu tawtute, slä txonam oel tolok Eywa'evengit. Fyape tsaw tsunslu? Tìng mikyun....

Lolu oeru trr angäzìk. Krr a zola'u ne kelku, 'efu oe ngeyn nìhawng, ha kolä fte hivahaw ye'rìn. Tìhusahaw amawey ke lolu oeru, oe txen slu hola alo. Krr a oe txen slolu hamalo, oel tok tsengot ahiyìk. Tsatseng lam na na'rìng, slä tsaw lolu na'rìng aketeng to tsaw mì 'Rrta. Oeyä tokx lu ku'up sì tsawl nì'ul, 'ärìp pumit hu sìngäzìk. Oel nerìn mesyokxit - lu ean! Keng rolun oel kxetset a tsawl slu ta oeyä txìm. Oe lu... uniltìrantokx. Wou!

Oe fmi kivä. Ke lu ftue, ke omum fya'ot a 'ärìp tokxit atsawl nìhawng. Ewll a pxaw oe lu lor. Pxaya 'ewllìl tìng atanit le'opin, nìpxi rìkean'om. 'Awa 'ewllìl tolìng atanit a lu ta'lengean *nìneyn. Mì swaw 'opin atanä lolatem, lolu nìlaw ta'lengean. Oel stolawm pamot ulte 'a'awa maktoyu a mì ayfa'li zola'u.

Feyä eyktan syaw oeru san Tìftang si, ma ketuwong. Fko zene stiveftxaw ngati, txo nga lu pxan fte 'ivì'awn fìtsengro sìk. Nawma tuté a ioi-säpi fa 'are atun zola'u oene ulte tìng nari oeru nìno. Oeri mawkrra po nìn mì menari, oel 'olefu futa slu hì'i. Mawkrr poe plltxe:
- Ngari aysäfpìl law lu ulte txe'lan laro lu, tsun 'ivì'awn fìtxon. Fyape nga za'u fìtseng?
- Ke omum. Oe slolu tute ahusahaw ulte krr a txen slolu, oel tolok fìtsenget.
- Hahaha, lahea uniltìranyu, holangham 'awa maktoyu.
- Fnu, ma Tsu'tey. Fìpo lu tute asìltsan. Slä nari si, ma frrtu, na'rìng tsun livu lehrrap txono. Ngal kin fyawìntxuyut. Ninat srung sayi ngaru. Eywa ngahu, ma frrtu.
Ulte frapo kolä neto. Nì'aw sevina tuté a'ewan 'olì'awn. Lu poru yawnemstokxa raspu' ulte ioi-sawni fa 'alì'ä sì memiktsang. Plltxe po:
- Kaltxì, ma ketuwong, fyape fko syaw ngaru?
- Eylan syaw oeru Elf Aean, 'oleyng oe.
- Tstxo a eltur tìtxen si. Peral lu lì'uru alu Elf?
- Ayelf lu fnel suteyä a zola'u ta spuwina ayvur. Srake ngaru fko syaw Ninat?
- Srane. Kä oehu ulte oel wìyìntxu ngaru hapxìt kifkeyä awngeyä.

Poel oleyk oeti ka na'rìng ulte wolìntxu oeru ewllit sì ayutralit.
- Tìng nari fì'ewllur a tsun piveng futa 'uo lehrrap sim. Fko syaw tsaru penghrrap. Pxaya 'ewllìl tìng atanit mì ton. Ulte txo ngal 'ampi ewllot, saw wäpan eo nga. Ayoe syaw tsayewllur loreyu. Ewll alahe lu lehrrap, syeptute tsun yivom tutet. Rä'ä 'ampi ke'ut.
- Srake oengal tsìye'a swiräot?
- Ayswirä herahaw, slä aynantang teraron mì ton. Sweylu txo sute rivikx mì ayutral txono.
Poel wolìntxu oeru pxaya ayut alahe. Krr a oe 'almefu ngeyn, moe holeyn mì vul ulte Ninat polawm:
- Srake sunu ngaru sìrol? Oe tsun rivol ngaru ulte fkol plltxe futa oe lu rolyu asìltsan.
- Srane, ma Ninat, oeri tìng mikyun sìrolur nìprrte', rutxe rol.
Ninat sngolä'i rivol tìrolit alor, hufwa oel ke tslolam ke fra'ut.
- Ma Ninat, seysonìltsan! Nga rol nìtxan nìltsan, nang! Ke lu oeru kea aylì'u.
Poe lrrtok soli:
- Srake nga tsun rivol nìteng?
- ììì... Fpìl oel futa sweylu txo nga nì'aw rivol. Oel wätx tìrusolit.
Oel 'olampi peyä tsyokxit fa oeyä tsyokx. Po ke ftolang lrrtok sivi ulte ke rolikx. Pol ralmol mi tìrolit a'aw, mawkrr moe fnolu, 'ampi fa mesyokx, lrrtok si ulte oe tìng nari menarir peyä ulte poe menarir oeyä. Oeri 'efu nitram, ulte sìlpey oe, poeri nìteng....

Krr a sresrr'ong sngolä'i ziva'u, plltxe Ninat:
- Ma Elf, nga zene kivä. Tsawke zera'u.
- Slä oe ke new.
- Zene nga. Slä tsun tivätxaw. Srake nga tayätxaw krro?
- Srane, nìlaw.
- Ha, kä li.  Oel tìyìng ngaru 'uot na 'ok, fte ke tswiva'.
Ulte peyä meseyril 'olampi oeyä keyit.....

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!

Wiya! Pehem soli? Oel tok kelkuti oeyä ulte krrwìntxuyu parmlltxe san Txen slu sìk.
Lu law fwa lolu oeru unil, lora unil a 'olì'a pxiset. Oel txolìng tsengit atsuktsurokx, yolom syuveot ulte kä wrrpa fte tìkangkem sivi. Slä fìtrr lu trr alahe to srr aham. Fratute a ultxarun oel lrrtok soli oeru, suteo keng holangham. Pelun, srake oe lam foru hiyìk?  ???
Tslolam oe krr a kä pxaw 'ora. Tìng nari payur ulte tse'a keyit aean. Tungzup oel tskxet mì ora. Krr a pay slolu mawey, nolìn oel 'orat nìmun. Tsole'a oel oeyä keyit amuiä hu eana renu mì seng a peyä meseyril 'amampi keyit oeyä.
Unil ke lolu tsaw !!!
Solunu oeru tsatrr ulte txonìri a krr oel kxawm fayrrfen Eywa'evengit nìmun srefereiey nìprrte'.

Tìsung: stum nìwotx keyeyit 'olaku
Tìsung 2: keng nì'ul keyeyit 'olaku...
Tìsung 3: tìvusar
« Last Edit: November 28, 2011, 04:58:26 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Unil
« Reply #1 on: September 18, 2011, 12:00:48 am »
Txantsana vur a eltur tìtxen si, ulte oeru sunu nìtxan :D

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Unil
« Reply #2 on: September 19, 2011, 01:10:10 pm »
WOU!
Mllte oe, txantsana vur teri unil a ke lolu unil :). Seysonìltsan ma Blue Elf, nga pamrel si nìltsan nìngay.

Lu oeru ’a’awa säplltxevi:
- Tup "kxetset a tsawl slu ro oeyä txìm", srake lu swey fwa plltxe "kxetset a tsawl slolu ta oeyä txìm"?
- "Lu poru yawnemstokxa raspu' ulte ioi-sawni fa 'alì'ä sì memiktsang" ke lam oer na fya’o a Na’vi plltxe. Kxawm "pol yolemstokx raspu’it ulte ioi säpoli fa 'alì'ä sì memiktsang" lu sìltsan nì’ul. ;)
- "Srake oengal tsìye'a swiräot?"
- Ke sunu oer aylì’u alu "Tsaw ke lolu unil !!!", taluna fko tsun tslivam "Tsawke lolu unil". Oeri solatsar ayli’ut alu ""Tsa’u ke lolu unil".

Ulte rolun oel hì’ia keyeyit:
- "Ulte txo ngal 'ampi ewllot, saw wäpan eo nga."
- "Srake sunu ngaru sìrol? Oe tsun rilvol ngaru ulte fkol plltxe futa oe lu rolyu asìltsan."
- "Ninat sngolä'i rivol tìrolit alor, hufwa oel ke tslolam fra'ut."
- "Oel 'olampi peyä tsyokxit fa oeyä tsyokx."
- "Krr a sresrr'ong sngolä'i zirva'u, plltxe Ninat:"
- "Ulte peyä meseyril 'olampi oeyä keyurit....."
- "Tungzup oel tskxet mì ora."
- "Tsole'a oel oeyä keyit amuiä hu eana renu mì seng a peyä meseyril 'amampi keyurit oeyä."

Oel omum futa kemlì’ur alu ’ampi ke lu kea aungia pukmì aylì’uä teri nì’Ìnglìsì transitivity, slä txo fkeytok lì’ukìngmì mefnelì’u nìwotx alu nì’Ìnglìsì subject and object, oel nulnew fya’ot hu melì’uvi alu -l sì -t.

Nìmun, seysonìltsan ulte lora pamrel!
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Unil
« Reply #3 on: September 19, 2011, 01:59:02 pm »
Tse, ma Tanri, lam oeru fwa keyeyìri oeyä ngaru tìyawr :( Oel fpolìl futa fìpamrel lu swey a oel ngolop, slä ke längu tìngay tsaw nìwotx. Fko zene nivume nìtxan li... Tam, oe zoslolu fìpamrelur pxiset. Slä lu oeru mesìpawn:
pelun fìmesäplltxevi lu keyawr: "sngolä'i zirva'u" sì "tsun rilvol"?

Tolel: Horen leNa'vi, 6.8.3.1.

Ngian fwa ngal wolìntxu keyeyit oeru, ngaru irayo si.
« Last Edit: September 19, 2011, 02:35:55 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Unil
« Reply #4 on: September 19, 2011, 02:04:23 pm »
Seysonìltsan ma Blue Elf! Pamrel atxantsan. :)
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Alyara Arati

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Unil
« Reply #5 on: September 19, 2011, 11:50:29 pm »
Vur atxantsan ma Blue Elf.  Nìrangal fratrr afe' livu syen na fìunil. :D
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Unil
« Reply #6 on: September 20, 2011, 10:20:16 am »
Nì'i'a olineian fì'ut ulte tsun pivlltxe san seysonìltsan, ma Blue Elf. Eltur tìtxen si fì'u.

Aysäplltxe oeyä:

Tìhusahaw amawey ke lolu oeru, oe txen si hola alo. Krr a oe txen soli hamalo, oel tok tsengot ahiyìk.

Here and couple of more times later you use txen si as "wake up". Now, I know that there's still no confirmation, but my money is on that being incorrect usage, so I think we can go the safe way and say txen slu.

Oe fmi kivä.

I think tivìran is better.

Ewll a pxaw oe lu lor.
Oel stolawm pamot ulte 'a'awa maktoyu a mì ayfa'li zola'u.

Fko zene stiveftxaw ngati, txo nga lu pxan fte 'ivì'awn fìtsengro

I think topic is better here than txo.

Nawma tuté a ioi-sawnäpi fa 'are atun

I haven't heard anything about such complex participles being allowed.

syeptute tsun yilvom tutet.

hufwa oel ke tslolam ke fra'ut.

Ke fra- is used with a negated verb.

Pol ralmol mi tìrolit a'aw
Fratutet a ultxarun oel
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Unil
« Reply #7 on: September 20, 2011, 01:47:02 pm »
Well, even more errors found. I one learns by errors, I must be a genius :o
Most of them accepted a repaired in OP.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Unil
« Reply #8 on: November 28, 2011, 04:50:27 pm »
Hapxì amuve

Oe nolew tivätxaw Eywa'evengne nìmun, slä oe ke flä pxaya trro. Slä fìtxon...
Heyn oe ulte tse'a sanhìt sì tsawket txonä a lolu tsawl nìhawng. Oel nerìn tsat, tsaw nìk'ong tsawl slu nì'ul ulte tseyä 'opin latem ta rim ne nìneyn ean. Mì swaw ayol oel tok Eywa'evengä na'rìngit. Tsaw lolu lor sì kosman to oeyä *tìfrrfen aham. Oel nìn ewllit a teya opinä ulte fperìl txo tsunslivu fwa munge 'ewllot oehu ne 'Rrta. Fu livu txantsan txo livu oeru hì'ia ioango akosman, natkenong kenten. Slä skxakep po ke 'ivefu nitram mì 'Rrta...

Tsakrr oel zolerok futa oe new tsive'a Ninatit. Pol tolìng säpomit oeru fteke tswiva' pot ulte oel stum tswola', pak! Oe tolul ka na'rìng ulte syaw:
-Ma Ninat! Srake ngal tok fìtsengot? Oe tolätxaw!
Slä kawtu ke 'eyng...
Oe za'u tsengne a luke ayutral ulte syaw nìmun.
- Rä'ä zawng, ma ketuwong. Ngal ska'a tìfnut na'rìngä.
Oel ke pey tsat ulte oeyä txe'lanur ke lolu 'ekong swawo. Tutéo heyn mìkam ewll. Poel starsìm sat ulte lrrtok si oeru.
- Kaltxì, ma.... ìì.. pesu lu ngenga?
- Ke zerok nga, srak? Oe lu tuté a steftxaw ngati krr a ngal famrrfen fìtsengit 'awvea alo. Fko syaw oeru Mo'at ulte oe lu tsahìk Omatikayaä. Tse'eia oel futa ngal ke tswola' Ninatit.
Txo ke livu oeru ta'leng aean, kxawm oe slivu tun, slä oe lrrtok soli ulte poltxe:
- Kehe. Ke tsun fko tswiva' krr a tse'a pot 'awlo. Srake ngal omum tsenget a pol tok?
- Sran, slä fìtìomumìri ke 'eykefu nitram ngaru. Poe tswolayon eylanhu fte fivrrfen olo'it aymaktoyuä ikranä. Po tayätxaw mì srr ahol.
Oel tolatep lrrtokit.
- Srake nìngay?
- Sran, ma 'evengan. Ke lu ngaru syayvi fìtrr.  Ninat 'ayefu keftxo nìteng, slä sayunu poeru fwa nga nolew fivrrfen pot. Srake ngari tsun oe kemo sivi?
- ìì, fpolìl oel futa ftxey tsun oe mivunge 'uot oehu ne 'Rrta fuke. Nìrangal lilvu oeru hapxì Eywa'evengä, 'ewllo fu ioang ahì'i fte ziverok fìtsenget.
- Ke fpìl oel futa tsaw tsunslu. Nga zera'u fìtsenge mì ngeyä ayunil nì'aw, ke tsun nga mivunge 'uot a fkeytok nìngay. Slä nga tsun fmivi fìkemit: ngop 'uot a lam na tsaw a za'u ta Eywa'eveng ulte kxawm tsaw slu rusey, txo lu yawne ngaru Eywa'eveng nìngay.
- Tse, ayu akerusey lu kerusey nì'aw, ke tsun slivu rusey.
- Spaw oeti, Eywa lu fkew ulte tsun frakem sivi... txo fko spaw
- Fpayìl tsateri, ma tsahìk.

Tsakrr poe holum ulte oe fpolìl teri aylì'u peyä. Tolìran oe ka na'rìng, nerìn tseyä sìlorit vaykrr 'efu ngeyn ulte tätxaw ne'ìm ne 'Rrta.
Rewon lolu oeru re'o aku'up. Fyape tsun oe ngivop 'uot a lam na 'uo a ta Eywa'eveng? Fyape ngop 'ewllot a ta Eywa'eveng? Fkeytok ewll ahì'i alu bonsai, slä saw ke lu steng na ewll Eywa'evengä. Ulte ioang? Hmm..., srake sweylu txo oel mivun'i tsat fa tstal ta vul??
Aysäfpìl aketeng zarma'u, tsakrr harmum, slä nìsyen..... tolel!! Tsun ngivop ioangot asteng na ...ikran! Txon'ongmaw oel munge ayuti aketeng: hìng, aysä'o sì ayu atawnäftxu a fkol sar fte ngivop pxenit. Oel sngä'i tìkangkem sivi - mun'i, 'awstengym fa hìng, ngop aysyalit, tokxit sì re'o.... ulte nì’i’a ... ikrantsyìp 'olongeiokx! Tokx peyä lu ta'lengean ta'em sì ean nìneyn ta kllpa, tafral syaw oe poru Seze, taluna seze lu syulang aean. Po lu lor, hewne sì yawne oeru.  Fte ke 'ivefu keftxo, ngolop oel 'eylanit poru, a lu rìkean nìvawm sì tun. Fì'eylanur ke lu tstxo ke li.
'Efu prrte' fwa oel ngolop mefot, lu oeyä meylan a ta Eywa'eveng ulte sunu mefo nìteng oeyä meiteru. Tse, txo livu mefo rusey.... slä ke perey oel tsat.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Unil
« Reply #9 on: November 29, 2011, 01:20:27 pm »
Txantsan ma Blue Elf! Kosman seysonìltsansì!

’It unilä ’awsiteng hu ’it kifkeyä ulte leiu ngaru meswirä Eywayä ro ’Rrta :), mefo kalin lu nìngay.
Sunu oeru tsameikran, mefo lu stum rusey, nìpxi mì rel a pxeyve - alaksi fte tswivayon.
Nìteng sunu oeru vur ngeyä, ma Blue Elf. Vivar ;)
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Unil
« Reply #10 on: November 29, 2011, 01:41:03 pm »
Txantsan nìtxan nang! :D
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Unil
« Reply #11 on: November 30, 2011, 09:03:50 am »
Wou, meikranit nìksman ngolop ngal, ma Elf, txantsan :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Alyara Arati

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Unil
« Reply #12 on: November 30, 2011, 11:02:10 pm »
Meylan a*cute*!  Seysonìltsan ma Blue Elf!  Sìlpey oe tsnì ikrantsyìpur alahe ye'rìn livu tstxo.  8)
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi