Author Topic: Vurtsyìp ìlvayä  (Read 920 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Vurtsyìp ìlvayä
« on: May 14, 2011, 05:19:53 pm »
Kaltxì ma oeyä eylan leNa’vi,
new oe muwìntxeiu ngaru oeyä vurtsyìp a’awve alu vurtsyìp ìlvayä.
Fìvur lu pup nìngay ulte tsaw lu tìfmetok txo tsun oe ngivop pamrelit a tslam fkol.
Nìteng kxeyey apxay leru alaksi fte rivun. ;D
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #1 on: May 14, 2011, 05:20:47 pm »
Nìkxayl io kifkey, ro senge a fkol ke tsere’a, ìlva tompayä ’almongokx.
Pol nolìn frapa’oti nìno, slä ke tsun tsive’a ke’ut. Ngulpinìl tok fratsenget.
Ìlva poltxe san Pesu lu oe? Pesenget tok oel? sìk, slä kawtu poru ’oleyng. Ìlva ’efu keftxo.
Mawkrr po tswalmayon ftu pìwopx, ulte ’änsyema kifkey wäpìntxu por.
Tewti! Oe lu ìlva tompayä! sìk po syolaw. Pol tse’a pxaya ìlvat alahe, ulte fmi sivim ne fo.
Tsakemit hufwel tsame’a ulte peng poru san Ma ìlvatsyìp, kempe si nga? Pelun nga rerikx nìfya’o a ke mawey?
Ìlva poltxe nì’eyng san Oe new livu lok ayfo alahe, oe new ’awstengyäpivem fohu.
Hufwe tswolayon melo pxawìlva, holangham ulte ’oleyng san
Nìkeftxo tsa’u ke tsunslu ma ìlva. Tivìng nari hìmtxanur ayngeyä.
Txo aynga nìwotx ’awstengyäpem ’awsiteng, kllteri frapo txopu siyevängi.
Nìsung lu fraìlvaru ayngakip tìkan aketeng, taluna frautralìl sì fra’ewllìl kin payit sìk.
Tìoeyktìngìri ìlva ’amefu ye, ulte po var nivìn na’rìngit a tsawl slu äo po.
Maw hola swaw, po zolup nemfa atanvi afkew. Ìlva molìn fte tsive’a tsimit tsaatanä, ulte pol tsawket tsole’a.
Po fpìl nìwok san Fyape fì’u tsunslu, oe lu ìlva tompayä, oe za’u ftu pìwopx ulte fìwopxìl zene wivan tsawket.
Nìmun hufwe win soli hu tì’eyng. Poltxe po san Srane, ma ìlva, fì’u tsunslu.
Krro krro atan tsawkeyä za’u ta’em few fìwopx, na fìkrr. Tivìng nari kllteru, ma ìlva.
Frapol nìn ngati set, slä fol ke tse’a kea ayìlvati tompayä ki ’ut a lu lor sì le’opin nìtxan.
Sawtute tsa’ur syaw nì’ìnglìsì rainbow sìk.
Ìlva var zivup ulte li po lu klltelok. Keng pol tsun stivawm aylì’ut a frautral syaw.
san Ziva’u ne oe rutxe sìk ayutral syolaw. Slä ìlva ke lek kea aylì’u utralä.
Pol hufweru eykeyk tìzusupit sngeyä, po tswolayon mìkam meutral a tsawl, ulte zolup sìn rík syulangä ahì’i.
Po tolul ka rìk, zolup ne ayngrr tsasyulangä, ulte ’olia.
Swawo ator ìlval stolawm futa syulang plltxe san Irayo seiyi ngaru ma tompa, ngari oe pamey txana krr.
Ìlval kawkrr ke almomum futa po lamu syena ìlva a tsasyulangìl kin fte ’ivong.
Syulang ’among trro apxay ulte tìprrte’ soli fraNa’viru a poti ftolem.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #2 on: May 14, 2011, 05:24:50 pm »
Sunu oer nìtxan. :D
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #3 on: May 14, 2011, 07:33:24 pm »
Nice story, ma Tanri. I wasn't able to read it all as it is too late and my eyes are closing without my permission. However I'd like to point out some corrections before I leave.
- when speaking about ìlva, you are using po. It is used for living species, what ìlva isn't (although it can speak too  :)) Maybe fì'u would be better, but it is only my feeling. On your side I didn't change it
- slä kawtu poru ke ’oleyng - ke is surely missing here
- san Tewti! Oe lu ìlva tompayä! sìk - I think starting san is necessary, otherwise listener can be confused, where direct speech starts
- pxaw_ìlva - preposition at front side is delimited by space
- tsaatanä - seems incorrect as two vowels together aren't allowed. probably tsa-atanä?
That's all for now, I'm too tired to read more...
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Alyara Arati

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #4 on: May 14, 2011, 11:54:45 pm »
Tewti ma Tanri!  Ngal ronsrelngolop tìreyit ìlvayä tompayä nìltsan! :)
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #5 on: May 15, 2011, 05:53:34 am »
Quote
tsaatanä - seems incorrect as two vowels together aren't allowed. probably tsa-atanä?
just tsatanä I think (but not sure).

Quote
Sawtute tsa’ur syaw nì’ìnglìsì rainbow sìk.
you don't need to use san...sìk on rainbow because it's not direct speech.

and by the way, a better way to say "raindrop" is tompìva.
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #6 on: May 15, 2011, 09:11:47 am »
Nìmun hufwe win soli hu tì’eyng.

I think you mean win säpoli. Win si should be semantically transitive.

Slä ìlval ke lek kea aylì’uti utralä.

If lek is transitive.

Quote
tsaatanä - seems incorrect as two vowels together aren't allowed. probably tsa-atanä?
just tsatanä I think (but not sure).

I think it can be tsa-atan. This seems to be the same as fya'o-o, oe-eo etc.

Vurtsyìp atxantsan ma Tanri :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #7 on: May 15, 2011, 02:13:16 pm »
Quote
Pol hufweru eykeyk tìzusupit sngeyä ...
should be sneyä, I think

Quote
You don't need to use san...sìk on rainbow because it's not direct speech.
It is correct - san...sìk marks not only rainbow, but much longer part of text, which is direct speech (reply to drops question)
BTW, can we try tompa tsko for rainbow? It is not fully correct as "bow" here has meaning of "arc" rather than "bow" ...

Quote
I think you mean win säpoli. Win si should be semantically transitive.
win säpoli fits here better. According dictionary, both win si/säpi is intransitive...
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #8 on: May 15, 2011, 02:49:28 pm »
Irayo seiyi ayngaru ma eylan, furia ayngeyä aylì’u atstunwi fìtxan.

Tewti ma Tanri!  Ngal ronsrelngolop tìreyit ìlvayä tompayä nìltsan! :)
Furia ke lu oeru kea tìronsrel, oe txopu soli srekrr.
Trrpuve txon’ong, ke lolu eltur oeyä kea säfpìl, tengkrr oel tarmok numtsengvit NgayNumeyä.
Slä haya trr alu trrkive, oe tolätxaw ftu tìsusop ahì’i pxisre sompa, ulte oeru ronsrelngeykop vurtsyìpit ìlvayä fula oel tsole’a tompat a zup tawftu.
Nìngay oe sìlpey sì spaw furia tìronsrel oeyä tsawl slìyevu nìtengfya tìusomum lora lìfyayä leNa’vi. :)

- when speaking about ìlva, you are using po. It is used for living species, what ìlva isn't (although it can speak too  :))
- slä kawtu poru ke ’oleyng - ke is surely missing here
- san Tewti! Oe lu ìlva tompayä! sìk - I think starting san is necessary, otherwise listener can be confused, where direct speech starts
- pxaw_ìlva - preposition at front side is delimited by space
- tsaatanä - seems incorrect as two vowels together aren't allowed. probably tsa-atanä?
po - Oel ftxamey tsalì’ut alu po, taluna ’efu futa tsa’u lu swey. Oe ke tsun piveng vurit teri ’uo, txo tsa’u fpìl sì plltxe ;). Fko zene ke livu kea ’uo ki po-o.
kawtu poru ke ’oleyng - Ngaru tìyawr ma Blue Elf, lu kxeyey oeyä.
san/sìk - Oe nolew sivar faylì’ut ahìm, tafral oel yolem fralì’ut oeyä nìfya’o a ngal tsole’a. Hayalo fmayi oe livu sìltsan nì’ul, slä ke tsun pänutivìng tsat. ;D
pxaw_ìlva - Kxeyey alahe oeyä. Irayo si ngaru furia ngal stolä’nì tsat.
tsaatanä - Oel omum futa fìtsengeri fko zene sivar aungiat alu "-", slä law lu fwa mìkam tsay*vowel* ’awvea lì’u ’i’a ulte muvea lì’u sngä’i. Txo fkol peng tsamelì’ut, ke tsun stivawm kea aungiat alu "-".
Ma Blue Elf, ngeyä menaril fewi kxeyeyit nìltsan nang :)

Win si should be semantically transitive.
Then, could we attach the name of action as indirect object?
As in "tsaylì’uri oe win si tìralpusengur" - "i hurry with translation of these words"?
Quote
If lek is transitive.
I hope that it will be transitive or ambitransitive, because we need to safely distinguish "who obey the rules" and "what rules" / "whose commands" are to be obeyed.
Thank you for pointing out these things.

Pol hufweru eykeyk tìzusupit sngeyä ...should be sneyä, I think
Another nasty mistake. Yes, writing from memory is good, only the memory should be more reliable than my one is.
Quote
win säpoli fits here better. According dictionary, both win si/säpi is intransitive...
I think i got this:
"Win si" is gramatically intransitive, but we should attach the name of some action as indirect object (dative case) - to express "hurry with some action".
"Win säpi" is intransitive as well, and the <äp> infix means that there is definitely no action to hurry, that someone or something "is hurry" by itself.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Puvomun

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3905
 • nl Netherlands
 • Karma: 55
 • Ayoeyä sa'nok anawm ngahu
  • PaganPaul's
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #9 on: May 16, 2011, 01:50:34 am »
Wou! Took me a while to get to this. Very nice! :)
Krr a lì'fya lam sraw, may' frivìp utralit.

Ngopyu ayvurä.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Vurtsyìp ìlvayä
« Reply #10 on: May 16, 2011, 08:47:19 am »
Then, could we attach the name of action as indirect object?
As in "tsaylì’uri oe win si tìralpusengur" - "i hurry with translation of these words"?

It seems to me that dative would work with a person whom you hurry. Natkenong:

  Tìralpengìri ngaru oe win si talun frakem si nga nìk'ong.
  I hurry you with the translation because you do everything slowly.

In your example it still should be win säpi because you hurry yourself.
When the mirror speaks, the reflection lies.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi