wewa säfpìl

Started by tsyili, May 25, 2020, 05:20:22 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tsyili

fa mevenu sì mesyokx zìm ngal txe'lankongit.
fya'o reypayä teya lu tok ronsemit a aylì'ufa a ì'awn,
ronsrelngop faylì'u mun'i mìfa a stal lu a fì'ut ngal.
slu wok txe'lankong fìtxan kuma ke tsun syeha sivi nga.
nìwotx txopu si a tuteyä txe'lanä kato lu ngar.


plltxe oe san
              lì'u hahaw na'rìngmì a tsamì pay plltxe
              ikranä nìfya'o hawnvenìl txepramit syep
              zìskrrwewr tì'em oeyktìng nìtstunwi

                                                             sìk.


plltxe oe san
              tsengene a sunu tsar frato kilvan slele
              tìslanìl tìsmawit pom nìfya'o a yawntu tsakem si
              skxaypxe zeyko tengkrr spulyaneyìl kali'weyat tsawn

                                                             sìk.


pawm oe san
              pelun äzantul tute alahe äzantu lu a fì'ut fpìl
              peikran tsun tsatsrayt tok a frahawnvenit yivom
              pefnesìyawn fìtxan tìsraw seyki

                                                             sìk.

tsawke fäza'u ta'em
atan ne ke smon a mo a tsamì mesute hahaw fpxäkìm
tsamesutel fìtsenget ke tok krrka trr'ongmaw kaw'it
ngal atanit nìn nìfnu

Toliman


tsyili


Toliman

Kea tìkin :)

Hope that you will create something next again soon, your work is really good!

tsyili

Quote from: Toliman on May 25, 2020, 02:27:01 PM
Kea tìkin :)

Hope that you will create something next again soon, your work is really good!

^^ irayo, tsakem sìsyeiyi oe!

Toliman