Fandom > Pamtseo nìNa'vi Nì'aw

Master of Puppets

(1/2) > >>

Tirea Aean:
by Metallica.

My quick translation:

[verse 1]
'i'a uvan aftxavang
ke'aw slu kxangangang
lu oe lun a nga skäpa'a

reypay txopuhu
tìvawm akawng law lu
ereyk kxitxä tìtxusulat
[/verse 1]

[whatever you call this thing]
ftxìt sar, kayame
nì'ul nì'aw ngal kin
'in oe fya'ori a tspiyevang oel ngat
[/whatever you call this thing]

[chorus?]
ziva'u nìk'ong
livek tsulfätut
tìrey nekx nìwin
livek tsulfätut..tsulfätut

tsulfätul sokxä za'ärìp hìngit
ngari ronsemit mìn ulte ayunilit ska'a
kakrel ta oe ke tsun kivame
oey tstxoru syivaw oel ngati stayawm

tsulfätu ...tsulfätu
[/chorus?]

[verse 2]
nari si tivìran
kawkrr ke tayìng nìmun
tìrey kxitxä nì'ul law slu
tìsraw ta 'awa tsim
'eoioa tìsraw
sìn fngap ateyr syuvet mivun'i
[/verse 2]

[epic instrumental interlude]
[/epic instrumental interlude]

[bridge]
ma tsulfätu
pesengit tok ayunil a fwew oel?
ma tsulfätu
tìtslengit pänutìng
tìhangham tìhangham
frapam a oel stawm lu tìhangham
tìhangham tìhangham
sìtsngawvìkur oey hangham
[/bridge]

wem oet
[epic guitar solo]
[/epic guitar solo]

[verse 3]
hel lu sa'ut nìwotx
nì'aw tseng a kesku si
nì'aw mefam ateng lunluke
tseng a kawkrr a ke 'i'a
lìng trro a hu holpxay
set tìrey ngey lu wrrpa zìsìtvi
[/verse 3]

[whatever you call this thing v2.0]
oel tasyeiok
srung si fte tiverkup
tayul kxamlä nga
set oel eyk ngat kop
[/whatever you call this thing v2.0]

=======================
song order:

verse 1
whatever you call this thing
chorus
verse 2
whatever you call this thing
chorus
epic instrumental interlude
bridge
epic guitar solo
verse 3
whatever you call this thing v2.0
chorus
===================

Ngawng:
\m/

Tirea Aean:
>:D

\m/

Yayo:
Obviously Metallica is beloved by Kyra.

Ngawng:

--- Quote from: Yayo. on January 17, 2011, 12:36:18 am ---Obviously Metallica is beloved by Kyra.

--- End quote ---
to tell you the truth, I'm not all that familiar with them. I just wanna seem hip and with it in front of the blue spirit ;)

I don't even know this song....I have nothing to contribute to this thread....*hum*

also why did you use my real name? It suuucks

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version