International / Multilingual > Português (Portuguese)

Plltxe nìNa'vi

<< < (3/6) > >>

MIPP:
Pesu tsun pivlltxe nìPortungesì?

Tsun oel plltxe fìlì'fyat, slä omum ayngal aylì'ut nìPortungesì?  ;D

Sireayä mokri:
Oe tsun nìEspanyol nì'it nì'aw, slä nìngay tsat oel wätx :)

Tswusayona Tsamsiyu:
kaltxì fraporu! kame ayngat!
teya seiyi oeru fwa lu tseng amip fpi tìpusllte lì'fyay leNa'vi.


--- Quote from: MIPP on March 20, 2011, 04:53:05 am ---Ma AP Nova, ke amomum oel fì'ut nang! Slä, set oel omum, ulte oe irayo seiyi ngaru.

--- End quote ---
ma MIPP, karyu Pawl poltxe teri fì'ut ulte pole'un mipa korenit.
http://naviteri.org/2011/03/word-order-and-case-marking-with-modals/


ulte ma Sxkxawng, pelun ngal leykolatem ngey tstxoti?

MIPP:
Srane, oel tole'a fì'ut, ma Tswusayona Tsamsiyu, slä tsole'a fìtrr nì'aw ulte fparmìl oel futa nì'aw lì'u alu "new" fìkem len.  ;D

Tswusayona Tsamsiyu:
tse... oe new piveng ayngar teri "trip" oey ne "north" atxkxeyä oey. set lu "holiday" a syaw fko "Purim" alunta ayoeru mì "Israel" lu "vacation" trro apxey. oey soaial molakto swiräti lefngap ulte set lu mì "Zimer". mì srr a'awve kolä ayoe ne hì'ia na'rìng a mì sa'u lu pxaya aysyulang. trrmì amuve lolu ayoe mì tayo a tok tsa'ut lora aysyulangìl alu "Iris" ulte tsakrr kolä ne kilvan a syaw fko "'Ayun". mì sakilvan lu payä tìzusupä tseng atsìng ulte tsatseng lu nìtxan lor. fìtrr ayoe kolä ramne a syaw fko "Hermon". fìram lu ram a tsawl frato mì "Israel". fìramit tok teyra tompal mì zìsìkrr awew ha ayoe uvan soli tompamì ateyr. tsakrr kolä ayoe ne kilvan a syaw fko "Banias". pay tsakilvanä za'u ta "Hermon" krr a tompa ateyr slu pay, ulte talun teyra tompa "Hermon"ä sngolä'i slivu pay kilvanur lu set pay apxay nìtxan. mi fìkilvan lu payä tìzusupä seng nìteng. tsatseng loleiu lor nìtxan ulte pay lolu txur nìtxan.
set ayoel tok "Zimer"it nìmun.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version