Author Topic: Plltxe nìNa'vi  (Read 3130 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Plltxe nìNa'vi
« on: March 19, 2011, 04:08:24 pm »
Oel piak seyki fìkingur fte tsivun ayngal plltxe lì'fyat leNa'vi nìwotx.
Tsun frapo pivlltxe nìNa'vi fìtseng, slä sìlpey oe tsnì fìkingìl neykivume suteru a plltxe nì'Portungesì- lu hola sute a plltxe nì'Portungesì fìtseng ulte nìteng sute a tok fìtseng nerume fìlì'fya ke omum nìhawng kaw'it.

Ha, txo new fko pivlltxe fìtseng, plltxe ko! Ke lu kxanì pamrel si nì'Inglìsì fu nì'Portungesì, txo lu tìkin fkoru! Slä, zenke fko pivlltxe lahea lì'fyat fìtseng.

Tradução/Translation:

Português/Portuguese

Inglês/English
« Last Edit: March 20, 2011, 09:10:01 am by MIPP »
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #1 on: March 19, 2011, 04:39:51 pm »
Ma MIPP, ngaru livu etrìpa syayvi fìsäfpìlìri, slä nìmeuia lam oer fwa stum ke lu kawtu fìtseng, tafral lam fwa nìteng stum ke lu kawtu a tsapor nga tsun eltur tìtxen seykivi lì'fya.

Teri keyey:

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #2 on: March 19, 2011, 04:44:35 pm »
Kaltxì ma smuktu ulte oel kameie ngati.
« Last Edit: March 19, 2011, 04:53:56 pm by Kamean »
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #3 on: March 19, 2011, 04:45:58 pm »
Oe irayo seiyi ngaru, ma AP Nova, slä ke tslolam oel talunit a zenke lu lì'uru alu fko *agentive marker*.
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #4 on: March 19, 2011, 05:28:13 pm »
Oe irayo seiyi ngaru, ma AP Nova, slä ke tslolam oel talunit a zenke lu lì'uru alu fko *agentive marker*.
"zenke" lu na "zene", krr a fkol sar faylì'ut hu kemlì'u alahe, fkol ke mi kin kea tstxolì'uviti alu "-(ì)l". Natkenong:
Pol peng tsat
Po zene piveng tsat
Po zenke piveng tsat

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #5 on: March 19, 2011, 06:49:26 pm »
TSe kaltxì nìmun :D

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #6 on: March 20, 2011, 04:53:05 am »
Kaltxì ma Skxawng alu 'Oma Tirea sì AP Nova.

Ma AP Nova, ke amomum oel fì'ut nang! Slä, set oel omum, ulte oe irayo seiyi ngaru.
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #7 on: March 20, 2011, 07:14:16 am »
Kaltxì ma MIPP sì frapo nìwotx. Tì'efumì oeyä, lu txantsan fwa ngolop fkol tsengit alahe fte nìNa'vi pivängkxo. 'Ivong Na'vi :D
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #8 on: March 20, 2011, 07:20:20 am »
Srane, oe mllteie ngahu.  ;D

Sìlpey oe tsnì sutel ta Portungal zeykaya'u fìtsengur ulte fol lì'fyat leNa'vi nivume!

Edited: Lu oe skxawng! Oel zarmerok sutet ta Prazil, ta Angola...
« Last Edit: March 20, 2011, 09:10:34 am by MIPP »
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #9 on: March 20, 2011, 09:22:06 am »
Sran, zene awnga lì'fyati vivirä ka 'Rrta nìwotx :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #10 on: March 20, 2011, 09:25:57 am »
Pesu tsun pivlltxe nìPortungesì?

Tsun oel plltxe fìlì'fyat, slä omum ayngal aylì'ut nìPortungesì?  ;D
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #11 on: March 20, 2011, 10:07:09 am »
Oe tsun nìEspanyol nì'it nì'aw, slä nìngay tsat oel wätx :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #12 on: March 20, 2011, 11:10:27 am »
kaltxì fraporu! kame ayngat!
teya seiyi oeru fwa lu tseng amip fpi tìpusllte lì'fyay leNa'vi.

Ma AP Nova, ke amomum oel fì'ut nang! Slä, set oel omum, ulte oe irayo seiyi ngaru.
ma MIPP, karyu Pawl poltxe teri fì'ut ulte pole'un mipa korenit.
http://naviteri.org/2011/03/word-order-and-case-marking-with-modals/


ulte ma Sxkxawng, pelun ngal leykolatem ngey tstxoti?
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #13 on: March 20, 2011, 11:15:43 am »
Srane, oel tole'a fì'ut, ma Tswusayona Tsamsiyu, slä tsole'a fìtrr nì'aw ulte fparmìl oel futa nì'aw lì'u alu "new" fìkem len.  ;D
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #14 on: March 20, 2011, 11:52:25 am »
tse... oe new piveng ayngar teri "trip" oey ne "north" atxkxeyä oey. set lu "holiday" a syaw fko "Purim" alunta ayoeru mì "Israel" lu "vacation" trro apxey. oey soaial molakto swiräti lefngap ulte set lu mì "Zimer". mì srr a'awve kolä ayoe ne hì'ia na'rìng a mì sa'u lu pxaya aysyulang. trrmì amuve lolu ayoe mì tayo a tok tsa'ut lora aysyulangìl alu "Iris" ulte tsakrr kolä ne kilvan a syaw fko "'Ayun". mì sakilvan lu payä tìzusupä tseng atsìng ulte tsatseng lu nìtxan lor. fìtrr ayoe kolä ramne a syaw fko "Hermon". fìram lu ram a tsawl frato mì "Israel". fìramit tok teyra tompal mì zìsìkrr awew ha ayoe uvan soli tompamì ateyr. tsakrr kolä ayoe ne kilvan a syaw fko "Banias". pay tsakilvanä za'u ta "Hermon" krr a tompa ateyr slu pay, ulte talun teyra tompa "Hermon"ä sngolä'i slivu pay kilvanur lu set pay apxay nìtxan. mi fìkilvan lu payä tìzusupä seng nìteng. tsatseng loleiu lor nìtxan ulte pay lolu txur nìtxan.
set ayoel tok "Zimer"it nìmun.
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #15 on: March 20, 2011, 12:06:05 pm »
Srane, oel tole'a fì'ut, ma Tswusayona Tsamsiyu, slä tsole'a fìtrr nì'aw ulte fparmìl oel futa nì'aw lì'u alu "new" fìkem len.  ;D
Kehe, ke nì'aw len fìlì'ur. Tsun liven frakrr a fkol sar *modal verb*it sì tute a tsakem si lu 'awvea lì'u mì lì'ukìng sì tute a tel tsakemit lu muvea lì'u mì tsalì'ukìng. Natkenong:
(1)Oel (2)ngati (3)kameie
Oel ngati new kivameie
Oel ngati zene kivameie
Slä txo ke livu fìfya, tsakrr frakrr layu luke tstxolì'uvi a lu "-(ì)l". Txo livu fìfya, fko tsayun mivunge tstxolì'uviti a lu "-(ì)l".

Teri lì'fya lePortungesì: Nìkeftxo ke tsun pivlltxe fa fìlì'fya, slä oeri eltur tìtxen si. Vay set kop ke lu oeru kea skxom tìnusumeyä.
« Last Edit: March 20, 2011, 12:09:02 pm by AP Nova »

Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #16 on: March 20, 2011, 12:16:08 pm »
mllte hu AP Nova.
tsun fko pivlltxe fìfya krr a fko plltxe "colloquialy".
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #17 on: March 20, 2011, 03:14:43 pm »
Txo ngal ke omum fìlì'fyat alu lePortungesì... oel peng ngaru futa fìlì'fya lu ngäzik.  ::)
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #18 on: March 20, 2011, 04:11:17 pm »
oel peng ngaru futa fìlì'fya lu ngäzik.  ::)
Oe lu leToitsye, Toitsye kop lu lì'fya angäzìk...

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Plltxe nìNa'vi
« Reply #19 on: March 20, 2011, 04:22:35 pm »
Hum... narmew oe nivume lì'fyat leToytse, slä ke tsun oel nivume...  :( Fpìl oel futa fì'lì'fya alu leToytse lu nìngay ngäzik to lì'fya lePortungesì.
« Last Edit: March 20, 2011, 04:24:21 pm by MIPP »
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi