Author Topic: The Spam in Na'vi thread.  (Read 59278 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
The Spam in Na'vi thread.
« on: December 01, 2010, 10:13:18 pm »
well...the Russians have one. why dont we? oh wait we do. its in the Learn Na'vi section. this thread is for those spamdwellers who can speak Na'vi AND for those who cant- to learn to, subliminaly by total immersion! muahahahaacough.

forgive the English introducition. from the end of this post out, Let's keep this a strictly Na'vi thread!

Tse kaltxì ma oeyä eylan a kelku si mì spxäm a kìng. fìtsenge nìNa'vi nì'aw pivängkxo nìprrte!

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #1 on: December 01, 2010, 10:18:56 pm »
Kaltxì, ma tsmukan. Srane lu ayoer fìfnekìng, slä nìngay frapo tsun pamrel sivi tsatsenge... Ulte nìteng lu awngar kìng mì hapxì alu Na'vi nì'aw. Slä tsalsungay sunu oer fìsäfpìl a tsari oe ngaru seiyi irayo :D

Ngian oe kerä hivahaw set ;D Kìyevame ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #2 on: December 02, 2010, 01:08:53 am »
Kaltxì, ma tsmukan. Srane lu ayoer fìfnekìng, slä nìngay frapo tsun pamrel sivi tsatsenge... Ulte nìteng lu awngar kìng mì hapxì alu Na'vi nì'aw. Slä tsalsungay sunu oer fìsäfpìl a tsari oe ngaru seiyi irayo :D

Ngian oe kerä hivahaw set ;D Kìyevame ;)

BRRRN :P

TSe... Kìng livu fìtseng fu kìng livu tseng a Na'vi nì'aw?

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #3 on: December 02, 2010, 04:57:31 am »
Tse.. Nìngay lu awngar srekrr fìfnekìng tsatsenge ;) http://forum.learnnavi.org/navi-niaw/tipangkxo-king/
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Ekirä

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1795
 • Karma: 57
  • My DeviantART
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #4 on: December 02, 2010, 06:34:36 am »
Sran, slä tì'efumì oeyä nì'ul ayspxämtu pamrel sayi mì fìtseng to mì san Na'vi nì'aw sìk tseng. Oeru nìteng tì'usefu lu. ;D

Offline archaic

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 3424
 • Karma: 74
 • Writing more fanfic.
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #5 on: December 02, 2010, 07:32:42 am »
Oeyä menantang alìm.
Pasha, an Avatar story, my current fanfic, Avatar related.

The Dragon Affair my last fanfic, non Avatar related.

Offline Ekirä

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1795
 • Karma: 57
  • My DeviantART
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #6 on: December 02, 2010, 07:37:59 am »
Oeyä menantang alìm.

HRH oel fpolìl ngat livu menantang?

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1623
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #7 on: December 02, 2010, 07:59:30 am »
Oe tslam ke'u teri lì'upe aynga plltxe :P

Offline Ekirä

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1795
 • Karma: 57
  • My DeviantART
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #8 on: December 02, 2010, 08:18:28 am »
Oe tslam ke'u teri lì'upe aynga plltxe :P

Srake ngaru lu Taronyuä tìksìonari, ma Sä'nek? ;) Fralì'u mì sa'u. ;D

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1623
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #9 on: December 02, 2010, 08:29:00 am »
Oe tslam ke'u teri lì'upe aynga plltxe :P

Srake ngaru lu Taronyuä tìksìonari, ma Sä'nek? ;) Fralì'u mì sa'u. ;D


Srake ngaru lu Taronyuä tìksìonari, ma Sä'nek?


Oe ke tslam teri nga pìrmeng...

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #10 on: December 02, 2010, 10:07:22 am »
Sran, slä tì'efumì oeyä nì'ul ayspxämtu pamrel sayi mì fìtseng to mì san Na'vi nì'aw sìk tseng. Oeru nìteng tì'usefu lu. ;D

oeyä säfpìl nìngay.

Oeyä menantang alìm.

HRH oel fpolìl ngat livu menantang?

HRH oel fpolìl futa nga livu menantang. kefyak?

Oe tslam ke'u teri lì'upe aynga plltxe :P

Oel ke tslam ke'ut aylì'uri a aynga pamrel si. :p

Oe tslam ke'u teri lì'upe aynga plltxe :P

Srake ngaru lu Taronyuä tìksìonari, ma Sä'nek? ;) Fralì'u mì sa'u. ;D


Srake ngaru lu Taronyuä lì'upuk, ma Sä'nek? ;) Fralì'u mì sa'u lu ;D


Srake ngaru lu Taronyuä tìksìonari, ma Sä'nek?

Oe ke tslam teri nga pìrmeng...

srake ngaru lu Taronyuä Lì'upuk ma Sä'nek

Oe ke tslam.
========================================

Tse leiam oer fwa fìkìng lolu sìltsana säfpìl. ;D

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Eanikran

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1303
 • Karma: 58
 • formerly Na'rìnga Taronyu
  • facebook
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #11 on: December 02, 2010, 02:23:25 pm »
Tse leiam oer fwa fìkìng lolu sìltsana säfpìl. ;D
Oe mllte, sìltsana säfpìl nìtxan!  :D

tìnume tengkrr 'tìspxäm'  ;D


Offline Le'eylan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1473
 • Karma: 94
  • Blog/Pìlok
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #12 on: December 02, 2010, 03:06:07 pm »
'erefängu ngeyn nìtxan oe.
Krro krro pamrel seri fìtsengmì, alu oey pìlok leNa'vi
Sometimes writing here, on my Na'vi blog
=^● ⋏ ●^=

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #13 on: December 02, 2010, 03:23:56 pm »
Tse leiam oer fwa fìkìng lolu sìltsana säfpìl. ;D
Oe mllte, sìltsana säfpìl nìtxan!  :D

tìnume tengkrr 'tìspxäm'  ;D

(lu) tìnusume tengkrr (fko) "spxeräm" ;D

'erefängu ngeyn nìtxan oe.

lu ngaru letsrantena tìkin a hahaw! D:

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Le'eylan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1473
 • Karma: 94
  • Blog/Pìlok
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #14 on: December 02, 2010, 03:40:52 pm »
Tse leiam oer fwa fìkìng lolu sìltsana säfpìl. ;D
Oe mllte, sìltsana säfpìl nìtxan!  :D

tìnume tengkrr 'tìspxäm'  ;D

(lu) tìnusume tengkrr (fko) "spxeräm" ;D

'erefängu ngeyn nìtxan oe.

lu ngaru letsrantena tìkin a hahaw! D:

kehe, zene pamrel sivi 500a lì'ur!
Krro krro pamrel seri fìtsengmì, alu oey pìlok leNa'vi
Sometimes writing here, on my Na'vi blog
=^● ⋏ ●^=

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #15 on: December 02, 2010, 03:44:30 pm »
Tse leiam oer fwa fìkìng lolu sìltsana säfpìl. ;D
Oe mllte, sìltsana säfpìl nìtxan!  :D

tìnume tengkrr 'tìspxäm'  ;D

(lu) tìnusume tengkrr (fko) "spxeräm" ;D

'erefängu ngeyn nìtxan oe.

lu ngaru letsrantena tìkin a hahaw! D:

kehe, zene pamrel sivi 500a lì'uri!

tsari 'etrìpa syayvi ngar! mawkrr, kä hahaw! XD

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Le'eylan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1473
 • Karma: 94
  • Blog/Pìlok
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #16 on: December 02, 2010, 03:47:21 pm »
Sran :3
^_________^
Krro krro pamrel seri fìtsengmì, alu oey pìlok leNa'vi
Sometimes writing here, on my Na'vi blog
=^● ⋏ ●^=

Offline archaic

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 3424
 • Karma: 74
 • Writing more fanfic.
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #17 on: December 02, 2010, 04:07:01 pm »

Oeyä menantang alìm.


HRH oel fpolìl ngat livu menantang?


HRH oel fpolìl futa nga livu menantang. kefyak?

'ìnglìsì ketxan, Na'vi kesìlpängey. :(
Pasha, an Avatar story, my current fanfic, Avatar related.

The Dragon Affair my last fanfic, non Avatar related.

Offline Ekirä

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1795
 • Karma: 57
  • My DeviantART
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #18 on: December 02, 2010, 05:19:34 pm »

Oeyä menantang alìm.


HRH oel fpolìl ngat livu menantang?


HRH oel fpolìl futa nga livu menantang. kefyak?

'ìnglìsì ketxan, Na'vi kesìlpängey. :(

Var pamrel sivi nga fìtseng ulte nasyume. ;)

Offline Kxeyo

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1624
 • Karma: 30
 • Home is where the horse is.
Re: The Spam in Na'vi thread.
« Reply #19 on: December 02, 2010, 05:21:27 pm »
Tupe, tupe, tupe lu skxawng? Ngal tsivun peng oeti srak? :D
Oe lu Kxeyo—

—pa'liyä maktoyu.

Actually, that would be an interesting thought; if gay Na'vi would actually mate, or just run off in the bushes for a little bum-fun!

Kxa (Open your mouth and say "Kxa") :P


 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi