Off-Topic > Spam

The Spam in Na'vi thread.

(1/180) > >>

Tirea Aean:
well...the Russians have one. why dont we? oh wait we do. its in the Learn Na'vi section. this thread is for those spamdwellers who can speak Na'vi AND for those who cant- to learn to, subliminaly by total immersion! muahahahaacough.

forgive the English introducition. from the end of this post out, Let's keep this a strictly Na'vi thread!

Tse kaltxì ma oeyä eylan a kelku si mì spxäm a kìng. fìtsenge nìNa'vi nì'aw pivängkxo nìprrte!

Kemaweyan:
Kaltxì, ma tsmukan. Srane lu ayoer fìfnekìng, slä nìngay frapo tsun pamrel sivi tsatsenge... Ulte nìteng lu awngar kìng mì hapxì alu Na'vi nì'aw. Slä tsalsungay sunu oer fìsäfpìl a tsari oe ngaru seiyi irayo :D

Ngian oe kerä hivahaw set ;D Kìyevame ;)

'Oma Tirea:

--- Quote from: Kemaweyan on December 01, 2010, 10:18:56 pm ---Kaltxì, ma tsmukan. Srane lu ayoer fìfnekìng, slä nìngay frapo tsun pamrel sivi tsatsenge... Ulte nìteng lu awngar kìng mì hapxì alu Na'vi nì'aw. Slä tsalsungay sunu oer fìsäfpìl a tsari oe ngaru seiyi irayo :D

Ngian oe kerä hivahaw set ;D Kìyevame ;)

--- End quote ---

BRRRN :P

TSe... Kìng livu fìtseng fu kìng livu tseng a Na'vi nì'aw?

Kemaweyan:
Tse.. Nìngay lu awngar srekrr fìfnekìng tsatsenge ;) http://forum.learnnavi.org/navi-niaw/tipangkxo-king/

Ekirä:
Sran, slä tì'efumì oeyä nì'ul ayspxämtu pamrel sayi mì fìtseng to mì san Na'vi nì'aw sìk tseng. Oeru nìteng tì'usefu lu. ;D

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version