Author Topic: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)  (Read 9199 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #60 on: January 30, 2012, 06:44:16 pm »
Tse.. Ngal 'olärìp upxaret, kefyak? Ngian tsakrr nga tsamun 'eykivi'a tsatsenge pumit a teri fwa nga tsakem soli. Set tslam srak? Nìngay set tsun oe tsive'a futa ngal ngolop tsa'upxaret ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #61 on: January 30, 2012, 06:47:40 pm »
Oel ke 'eykoli'a 'upxareti srak?

??? Oe ke tslerängam
:o


Fralì'ut oel tslam, slä säfpìlit ke tslam. TXO plltxe teri fì'u alu http://forum.learnnavi.org/beginners/moved-kaltxi-frapoya-rutxe-srung-si-oeya-tiyawr/ tsakrr oe tslolam a fì'ut oel fpìl
« Last Edit: January 30, 2012, 06:51:19 pm by Tirea Aean »

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #62 on: January 30, 2012, 06:51:17 pm »
Srane :) Txokefyaw tsunslu fwa Tsyesìka ke ivomum fì'uteri ulte ke ziva'u fìtsenge...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #63 on: January 30, 2012, 06:53:07 pm »
tam, tse frawzo a fì'ut oel fpìl

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5499
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #64 on: January 31, 2012, 01:42:47 am »
Tse.. Ngal 'olärìp upxaret, kefyak? Ngian tsakrr nga tsamun 'eykivi'a tsatsenge pumit a teri fwa nga tsakem soli. Set tslam srak? Nìngay set tsun oe tsive'a futa ngal ngolop tsa'upxaret ;)
Tse, ke tslolam oel tsat nìteng. Kxawm sweylu txo nga pamrel sivi: Ngian tsakrr nga tsamun yivem tsatsenge pumit a teri fwa nga tsakem soli.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2190
 • Karma: 23
 • Mowana tsamsiyu aean alu Tsyeyk <3
  • Facebook
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #65 on: January 31, 2012, 03:12:03 am »
Hm, Srake fkeytok fìtseng nìmun fu sngamä'i tuteol kìngit amip?

-Txonä Rolyu
AvatarMeet was fantastic. Thanks to all who attended :D

Avatar Nation Karyu :D

Na'vi Kintrrä #70° :D

Keyeyluke ke tsun livu kea tìnusume

Oeri Uniltìrantokxìl txe'lanit nì'aw takeiuk nì'ul txa' fralo

Fpìl na Na'vi. Plltxe na Na'vi. Tìran na Na'vi. Kame na Na'vi

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #66 on: January 31, 2012, 05:46:23 am »
Fìkìng lu mip

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #67 on: January 31, 2012, 06:18:01 am »
Oeru txoa livu. Nì'aw set tslolam oel kxeyeyti oeyä. Oe namew pamrel sivi san 'eykolì'awn sìk, slä pamrel soli san 'eykolì'a sìk :(
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #68 on: January 31, 2012, 07:03:06 am »
Oeru txoa livu. Nì'aw set tslolam oel kxeyeyti oeyä. Oe namew pamrel sivi san 'eykolì'awn sìk, slä pamrel soli san 'eykolì'a sìk :(

TOLEL!! SET oe tslam hrh

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Tsyesìka

 • Tawtute
 • *
 • *
 • Posts: 63
 • Karma: 9
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #69 on: February 01, 2012, 09:20:22 am »
kaltxì nìmun,

Oel plltxe lì'fyati leN'avi pehrr oel tsun slä aylì'umì Ìnglìsì sì lì'fya leNa'vi natkenong: "internet", "bus", "makeup", "skirt/dress/jeans", etc.. slu ngäzìk. Pefya tsun ayoengìl sar lì'fyati leNa'vi mì 'rrta?

P.S: Irayo fpi  ayupxare teri oeyä 'upxare.

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #70 on: February 01, 2012, 09:38:56 am »
Kaltxì :)

Ngaru tìyawr, ke lu ayoengar aylì'u alu "bus", "makeup" and "skirt/dress/jeans". Slä oe plltxe san internetì.
« Last Edit: February 01, 2012, 01:25:52 pm by Kamean »
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #71 on: February 01, 2012, 10:03:27 am »
kaltxì nìmun,

Oe plltxe nìN'avi krr a oe tsun slä aylì'u a mì Ìnglìsì sì lì'fya leNa'vi natkenong: "internet", "bus", "makeup", "skirt/dress/jeans", etc.. slu ngäzìk. Pefya tsun ayoeng sar lì'fyati leNa'vi mì 'rrta?

P.S: Irayo ayupxareri a teri oeyä 'upxare.
Kaltxì :)

Ngaru tìyawr, ke lu ayoengar aylì'u alu "bus", "makeup" and "skirt/dress/jeans". Slä oe plltxe san internetì.

srane. Slä oe plltxe san 'Ìnternet.
« Last Edit: February 01, 2012, 10:07:18 am by Tirea Aean »

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Tsyesìka

 • Tawtute
 • *
 • *
 • Posts: 63
 • Karma: 9
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #72 on: February 01, 2012, 10:10:23 am »
*ulte @ ma Kamean

:) srane... nga na'vify aylì'u. Tsa'u lu säfpìl asìltsan. Fyape teri fayluta:

skìrt - skirt
'res - dress
tsìzes - jeans?

Oel wätx fì'u. Ngal sar lì'fyati leNa'vi fpi trr fte trr ayu srak?

Offline Ikran Ahiyìk

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 800
 • Karma: 30
 • Key aronsrelngawnop. Key aswey.
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #73 on: February 01, 2012, 10:17:09 am »
Talun aylì'u leNa'vi ke 'i'a fa TeT sì 'uofa, fu nì'aw kawkrr, zene nga pxelì'uru *lì'uvi*t alu Ì tivìng.

Tìftang ke tsun tìsngusä'it *vowel*ä tivok kop. Ha,

Quote
skìrtì - skirt
tsresì - dress
tsìze / tsìn - jeans   *tsaw holpxay ke lu nìNa'vi

;)
« Last Edit: February 01, 2012, 10:47:46 am by Ikran Ahiyìk »
Plltxe nìhiyìk na ikran... oe fmeri sìltsan nì'ul slivu, ngaytxoa...


See the new version with fingerings!
Avatar credits to O-l-i-v-i.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #74 on: February 01, 2012, 10:31:04 am »
Talun aylì'u leNa'vi ke 'i'a fa TeT […]kawkrr[…]

oeyktivìng tsaT rutxe ;D

*sì, ma Kamean

:) srane... nga "na'vify" aylì'ut(?). Tsa'u lu säfpìl asìltsan. Fyape teri faylì'u alu:

skìrt - skirt
res - dress
tsìzes - jeans?

Oel wätx fì'ut. Ngal sar lì'fyati leNa'vi fpi letrrtrra ayu srak?

Oe pivlltxe san

skìrtì - skirt
txìresì - dress
tsinzì - jeans?

Oe kawkrr ke plltxe teri "tsinz" fu "txìresì" fu fayfnepxen. Oe fmi fte kawkrr ke pivlltxe teri ayu a tsari ke lu awngaru lì'u, ki oel sar nìtxin aylì'ut a lu awngar fte pivängkxo teri ayu letrrtrr:

Natkenong Tup San oel makto fa *Pxasì*t sìn *haywey* ne Tsray a lu tsar pxaya *skayskìreyprr* sìk, Oe nìngay pivlltxe San Oe kä ne tsray apxa Sìk.
!!<PXAYA lì'ut leykolatem>
« Last Edit: February 05, 2012, 08:05:22 am by Tirea Aean »

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Ikran Ahiyìk

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 800
 • Karma: 30
 • Key aronsrelngawnop. Key aswey.
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #75 on: February 01, 2012, 10:49:04 am »
Talun aylì'u leNa'vi ke 'i'a fa TeT […]kawkrr[…]

oeyktivìng tsaT rutxe ;D

Lolatem. Frakrr oe plltxe kxeyeyhu, keftxo nìtxan! :'(
Plltxe nìhiyìk na ikran... oe fmeri sìltsan nì'ul slivu, ngaytxoa...


See the new version with fingerings!
Avatar credits to O-l-i-v-i.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #76 on: February 01, 2012, 10:53:12 am »
Ngeyä aysìmok lolu sìltsan tsalsungay. ngari txe'lan mawey.

\*consonant clusters* ke tsun tivok leNa'via lì'uä tì'i'at a fì'ut ngal l<ol><ats>awk kefyak?

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Ikran Ahiyìk

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 800
 • Karma: 30
 • Key aronsrelngawnop. Key aswey.
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #77 on: February 01, 2012, 10:59:23 am »
Txokefyaw ngopyu stxoä oeyä sngel slivu ::)

slä oe ke tsun fpìlfyat wivìntxu nìyawr nïwotx pxìm.
Plltxe nìhiyìk na ikran... oe fmeri sìltsan nì'ul slivu, ngaytxoa...


See the new version with fingerings!
Avatar credits to O-l-i-v-i.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9851
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #78 on: February 01, 2012, 11:02:39 am »
Tstxoä ngopyu Ke lu sngel kaw'it, nìngay.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Ikran Ahiyìk

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 800
 • Karma: 30
 • Key aronsrelngawnop. Key aswey.
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)
« Reply #79 on: February 01, 2012, 11:10:54 am »
Kehe.. fì'u lu ngay txo

*consonant clusters* ke tsun tivok leNa'via lì'uä tì'i'at a fì'ut
oel ke livawk. Oeri fìlìfyavi tsleng lu.

Nìawnomum oe fpìl nìkeftxo, slä fì'u hawng lu :)

slä.. skxakep oe fìtsengne kìyä. Lu oer aytele atxan txe'lanmì nìhawng...
Plltxe nìhiyìk na ikran... oe fmeri sìltsan nì'ul slivu, ngaytxoa...


See the new version with fingerings!
Avatar credits to O-l-i-v-i.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi