Learn Na'vi > The Neytiri Project

Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)

(1/28) > >>

'Oma Tirea:
Tse, hama kìng skama'a, ha ngolop oel fìkìngit amip :)

Set, pivangkxo nìNa'vi ko!  And remember, this isn't in the nìNa'vi nì'aw section, so if you really need to write nì'Ìnglìsì, feel free, but try to keep the conversation nìNa'vi.

Tirea Aean:
Txantsan! irayo.

Kamean:
Irayo sì kaltxì! :)

Kemaweyan:
Tse.. skxakep ke omum oel 'uot, slä pelun kìng aham 'oli'a? Oe keng ke tsun rivun tsat... :-\

Kamean:

--- Quote ---Tse, hama kìng skama'a, ha ngolop oel fìkìngit amip  :)
--- End quote ---

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version